Tạp chí VNU Journal of Social Sciences and Humanities

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 258
  • Tổng số trích dẫn: 20
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 3
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 5
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 11
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 14
(Trích dẫn không rõ năm: 6)