Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 33775
  • Tổng số trích dẫn: 10923
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 1032
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 5186
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 4964
Trích dẫn không rõ năm: 695