Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 40985
  • Tổng số trích dẫn: 17799
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 1705
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7506
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8760
Trích dẫn không rõ năm: 1679