Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 31416
  • Tổng số trích dẫn: 8489
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 867
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 3992
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 3831
Trích dẫn không rõ năm: 576