Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 30058
  • Tổng số trích dẫn: 8778
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 897
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 3961
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 4151
Trích dẫn không rõ năm: 647