Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 42565
  • Tổng số trích dẫn: 17065
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 1752
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7574
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8711
Trích dẫn không rõ năm: 1601