Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 43736
  • Tổng số trích dẫn: 17770
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 1672
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7520
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8739
Trích dẫn không rõ năm: 1630