Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 50141
  • Tổng số trích dẫn: 16065
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 1682
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7511
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8538
Trích dẫn không rõ năm: 1576