Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 51995
  • Tổng số trích dẫn: 30285
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 855
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 2330
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 12815
Trích dẫn không rõ năm: 948