Chỉ số nghiên cứu

  • Tổng số bài báo: 30088
  • Tổng số trích dẫn: 8811
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 901
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 3973
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 4168
Trích dẫn không rõ năm: 655