Tạp chí VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 229
  • Tổng số trích dẫn: 12
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 2
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 3
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 6
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 8
(Trích dẫn không rõ năm: 3)