Tạp chí VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 219
  • Tổng số trích dẫn: 7
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 3
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8
  • H-index: 1
  • Số bài báo được trích dẫn: 7
(Trích dẫn không rõ năm: 3)