Tạp chí VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 225
  • Tổng số trích dẫn: 5
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 0
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 5
  • H-index: 1
  • Số bài báo được trích dẫn: 4