Tạp chí VNU Journal of Science: Mathematics - Physics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 516
  • Tổng số trích dẫn: 407
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 13
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 163
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 231
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 106
(Trích dẫn không rõ năm: 24)