Tạp chí VNU Journal of Science: Legal Studies

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 456
  • Tổng số trích dẫn: 100
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 11
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 12
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 88
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 54
(Trích dẫn không rõ năm: 4)