Tạp chí VNU Journal of Science: Foreign Studies

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 624
  • Tổng số trích dẫn: 296
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 28
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 283
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 52
(Trích dẫn không rõ năm: 63)