Tạp chí VNU Journal of Science: Education Research

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 263
  • Tổng số trích dẫn: 50
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 5
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 8
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 4
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 59
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 19
(Trích dẫn không rõ năm: 16)