Tạp chí VNU Journal of Science: Economics and Business

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 497
  • Tổng số trích dẫn: 283
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 7
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 28
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 8
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 247
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 93
(Trích dẫn không rõ năm: 52)