Tạp chí VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 583
  • Tổng số trích dẫn: 368
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 24
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 34
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 116
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 217
  • H-index: 9
  • Số bài báo được trích dẫn: 98
(Trích dẫn không rõ năm: 47)