Tạp chí VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 89
  • Tổng số trích dẫn: 80
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 1
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 6
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 18
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 56
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 25
(Trích dẫn không rõ năm: 7)