Tạp chí Vietnam Journal of Mechanics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 453
  • Tổng số trích dẫn: 883
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 7
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 7
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8
  • H-index: 9
  • Số bài báo được trích dẫn: 249
(Trích dẫn không rõ năm: 1)