Tạp chí Vietnam Journal of Mechanics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 388
  • Tổng số trích dẫn: 404
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 68
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 77
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 156
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 169
  • H-index: 9
  • Số bài báo được trích dẫn: 118
(Trích dẫn không rõ năm: 22)