Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 584
  • Tổng số trích dẫn: 243
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 71
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 86
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 84
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 81
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 118
(Trích dẫn không rõ năm: 10)