Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 1148
  • Tổng số trích dẫn: 314
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 64
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 96
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 85
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 133
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 179
(Trích dẫn không rõ năm: 51)