Tạp chí Tạp chí Sinh học

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 1063
  • Tổng số trích dẫn: 325
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 39
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 123
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 161
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 143
(Trích dẫn không rõ năm: 28)