Tạp chí Academia Journal of Biology

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 758
  • Tổng số trích dẫn: 0
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 8
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 16
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 77
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 120
  • H-index: 0
  • Số bài báo được trích dẫn: 0
(Trích dẫn không rõ năm: 21)