Tạp chí Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 1887
  • Tổng số trích dẫn: 342
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 31
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 64
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 13
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 265
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 150
(Trích dẫn không rõ năm: 119)