Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 673
  • Tổng số trích dẫn: 7
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 14
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 24
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 32
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 59
  • H-index: 1
  • Số bài báo được trích dẫn: 5
(Trích dẫn không rõ năm: 14)