Tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 2410
  • Tổng số trích dẫn: 363
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 62
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 91
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 11
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 260
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 243
(Trích dẫn không rõ năm: 143)