Tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 2410
  • Tổng số trích dẫn: 352
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 61
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 89
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 11
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 251
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 233
(Trích dẫn không rõ năm: 139)