Tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 2766
  • Tổng số trích dẫn: 144
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 17
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 27
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 5
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 108
  • H-index: 4
  • Số bài báo được trích dẫn: 99
(Trích dẫn không rõ năm: 50)