Tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 1692
  • Tổng số trích dẫn: 54
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 14
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 20
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 34
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 36
(Trích dẫn không rõ năm: 22)