Tạp chí Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 833
  • Tổng số trích dẫn: 26
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 2
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 7
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 30
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 18
(Trích dẫn không rõ năm: 9)