Tạp chí Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 759
  • Tổng số trích dẫn: 17
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 2
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 5
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 8
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 11
(Trích dẫn không rõ năm: 5)