Tạp chí Southeast Asian Journal of Sciences

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 79
  • Tổng số trích dẫn: 59
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 2
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 4
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 11
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 44
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 20
(Trích dẫn không rõ năm: 8)