Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 102
  • Tổng số trích dẫn: 227
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 3
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 6
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 56
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 163
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 54
(Trích dẫn không rõ năm: 19)