Tạp chí Progress in Stem Cell

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 26
  • Tổng số trích dẫn: 18
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 2
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 6
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 10
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 10