Tạp chí Journal of Asian Business and Economic Studies

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 1079
  • Tổng số trích dẫn: 106
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 9
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 4
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 91
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 66
(Trích dẫn không rõ năm: 30)