Tạp chí Nuclear Science and Technology

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 129
  • Tổng số trích dẫn: 24
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 3
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 10
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 11
  • H-index: 2
  • Số bài báo được trích dẫn: 14
(Trích dẫn không rõ năm: 4)