Tạp chí Journal of Science and Technology

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 820
  • Tổng số trích dẫn: 124
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 13
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 50
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 50
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 135
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 144
(Trích dẫn không rõ năm: 35)