Tạp chí Journal of Science and Technology

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 849
  • Tổng số trích dẫn: 106
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 13
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 54
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 50
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 131
  • H-index: 4
  • Số bài báo được trích dẫn: 82
(Trích dẫn không rõ năm: 35)