Tạp chí Journal of Economics and Development

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 140
  • Tổng số trích dẫn: 95
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 3
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 3
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 17
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 73
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 33
(Trích dẫn không rõ năm: 6)