Tạp chí Journal of Economics and Development

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 179
  • Tổng số trích dẫn: 132
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 4
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 5
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 21
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 104
  • H-index: 6
  • Số bài báo được trích dẫn: 39
(Trích dẫn không rõ năm: 24)