Tạp chí Journal of Economics and Development

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 179
  • Tổng số trích dẫn: 663
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 6
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 10
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 598
  • H-index: 13
  • Số bài báo được trích dẫn: 119