Tạp chí Journal of Computer Science and Cybernetics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 957
  • Tổng số trích dẫn: 418
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 55
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 70
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 120
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 225
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 140
(Trích dẫn không rõ năm: 33)