Tạp chí Journal of Computer Science and Cybernetics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 434
  • Tổng số trích dẫn: 340
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 30
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 40
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 113
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 184
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 90
(Trích dẫn không rõ năm: 26)