Tạp chí Journal of Advanced Engineering and Computation

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 92
  • Tổng số trích dẫn: 257
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 7
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 9
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 248
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 48