Tạp chí Journal of Advanced Engineering and Computation

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 82
  • Tổng số trích dẫn: 36
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 3
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 3
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 0
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 4
  • H-index: 3
  • Số bài báo được trích dẫn: 18
(Trích dẫn không rõ năm: 1)