Tạp chí Communications in Physics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 635
  • Tổng số trích dẫn: 187
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 25
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 35
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 88
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 94
  • H-index: 5
  • Số bài báo được trích dẫn: 94
(Trích dẫn không rõ năm: 15)