Tạp chí Communications in Physics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 651
  • Tổng số trích dẫn: 449
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 2
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 3
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 16
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 23
  • H-index: 8
  • Số bài báo được trích dẫn: 195
(Trích dẫn không rõ năm: 1)