VNU Journal of Science: Legal Studies - No. 3 (2009)

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 11 trích dẫn
  • 7 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 2 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực