VNU Journal of Science: Legal Studies - 2009

Kết quả
  • 32 bài báo
  • 31 trích dẫn
  • 27 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 22 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 6 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực