Vietnam Journal of Mechanics

Kết quả
  • 395 bài báo
  • 538 trích dẫn
  • 520 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 9 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 145 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 3 lĩnh vực nữa