Journal of Advanced Engineering and Computation - No. 2 (2017)

Kết quả
  • 8 bài báo
  • 3 trích dẫn
  • 18 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 13 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 7 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí