Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - Vol. 4, No. 2 (2013)

Kết quả
  • 21 bài báo
  • 197 trích dẫn
  • 95 tác giả
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 90 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa