Hai Binh Nguyen

Kết quả
  • 8 bài báo
  • 172 trích dẫn
  • 42 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 37 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 24 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa