Dac Tu Nguyen

Kết quả
  • 5 bài báo
  • 75 trích dẫn
  • 25 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 20 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 5 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa