Thuc Quang Bui

Kết quả
  • 1 bài báo
  • 13 trích dẫn
  • 10 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 5 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 1 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa