Bich Ha Nguyen

Kết quả
  • 27 bài báo
  • 349 trích dẫn
  • 14 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 9 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 21 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa