Hai Doan Do

Kết quả
  • 8 bài báo
  • 37 trích dẫn
  • 35 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 30 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 14 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa