Duc Tran

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 8 trích dẫn
  • 51 tác giả
  • 6 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 46 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 1 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa