Trần Thị Thùy Linh

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 6 trích dẫn
  • 6 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 1 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực