Tien Cuong Hoang

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 79 trích dẫn
  • 12 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 7 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa