Thi Thu Trang Mai

Kết quả
  • 6 bài báo
  • 137 trích dẫn
  • 26 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 21 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 11 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa