Thi Thuy Nguyen

Kết quả
  • 11 bài báo
  • 69 trích dẫn
  • 59 tác giả
  • 4 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 54 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 17 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa