Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong xã hội

Tóm tắt

Trong bài viết này, tác giả phân tích thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và để thực hành dân chủ trong xã hội ở nước ta thì cần phải thực hiện các nội dung như: 1/ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng và thực hiện tốt luật bầu cử, ứng cử; 2/ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật; 3/ không ngừng nâng cao dân trí, quan trí; 4/ có chính sách dùng người đúng và tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực gây cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trong cơ quan Nhà nước; 5/ giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Đồng thời, tác giả đã phân tích quá trình hiện thực hóa những tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam, làm rõ những vấn đề đặt ra mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.