The Implementation of Preventive Detention in Vietnam: A Human Rights Approach

Tóm tắt

Preventive detention, according to the provisions of the criminal procedure code, is considered to be indispensable in the process of handling criminal cases. In the traditional view, this measure is not only for the purpose of preventing crimes but also to create a favorable condition for the competent authority to conduct criminal proceedings in the process of handling the case. This is a popular view in science and can be seen in the criminal procedure law of socialist countries, including Vietnam. In recent years, the adoption of a  rights-based approach in legislation and law enforcement has become recognized more and more by scholars and has changed the perception of preventive detention in criminal proceedings. The result is the birth of provisions on preventive detention based on the respect and protection of detainees’ human rights. This article will focus on analyzing preventive detention under a rights-based approach to provide the readers with a view arising from the need to respect, ensure, protect human rights in criminal proceedings and propose some recommendations on preventive detention on the basis of the human rights-based approach in order to improve the criminal procedure law in Vietnam.

Từ khoá

Rights-based approach, Preventive detention, Detainee, Human rights of detainees.

Tài liệu tham khảo

[1] Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương, Tiếp cận dựa trên quyền con người - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo), NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016.
[2] Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Hòe, Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam, nguồn:
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/595-tiep-can-dua-tren-quyen-con-nguoi-trong-hoach-dinh-va-thuc-thi-chinh-sach-o-viet-nam.html.
[3] Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: http://www.un.org.vn/vi/component/docman/doc_details/115-a-human-rights-based-approach- toolkit.html?Itemid=266.
[4] APT, Detention Monitoring Tool Factsheet Pre-trial detention Addressing risk factors to prevent torture and ill-treatment, Link:
https://apt.ch/en/resources/detention-monitoring-tool-addressing-risk-factors-to-prevent-torture-and-ill-treatment/ (Truy cập lần cuối: 18/07/2019).
[5] Trần Quang Tiệp, Về tự do các nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
[6] Gudmundur Alfredsson & Asjorn Eide (Chủ biên), The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achivement (Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, 1948: Mục tiêu chung của nhân loại), Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (Chủ biên bản dịch), NXB. Thanh niên, Hà Nội, 2017
[7] Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội, Giới thiệu Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966), Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2012.
[8] Bùi Kiên Điện, “Vấn đề cưỡng chế tố tụng hình sự và nguyên tắc nhân đạo”, Tạp chí Luật học, Số 1, 2010.
[9] Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên năm 1985 (Các quy tắc Bắc Kinh) theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
[10] Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng, Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015, tr.164.
[11] Tập hợp các nguyên tắc về bảo vệ tất cả những người bị giam hay tù dưới bất kì hình thức nào của Liên Hợp Quốc do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 9/12/1988 theo Nghị quyết số 43/173.
[12] Xuân Ân, Còn một số vi phạm trong các trại giam, tạm giữ, Báo Tiền phong (điện tử):
https://www.msn.com/vi-vn/news/other/c%C3%B2n-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-vi-ph%E1%BA%A1m-trong-c%C3%A1c-tr%E1%BA%A1i-giam-t%E1%BA%A1m-gi%E1%BB%AF/ar-AAEfrek (Truy cập lần cuối: 05/08/2019).
[13] Trần Văn Độ, Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giam, nguồn: http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/274 (Truy cập lần cuối: 12/10/2017).
[14] Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
[15] Lê Minh Tuấn, “Hoàn thiện một số quy định của BLTTHS về tạm giam nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí Kiểm sát, Số 9, 2008.
[16] Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Cục Thống kê.
[17] Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (2010), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù từ các năm 2005 đến 2009, Hà Nội.
[18] Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (2010), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù từ các năm 2010 đến 2014, Hà Nội.
[19] Nguyễn Tiến Tài, Để tránh chuyện tạm giam vô thời hạn, nguồn:
http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Nghien-cuu-Trao-doi/76/325/De-tranh-chuyen-tam-giam-vo-thoi-han.aspx (Truy cập lần cuối: 05/08/2019).
[20] Webside: https://danluat.thuvienphapluat.vn/chia-se-bo-luat-to-tung-hinh-su-cac-nuoc-166373.aspx (Truy cập lần cuối: 05/08/2019).