Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tóm tắt

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình ở huyện Đức Hoà nhằm đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến thu nhập phi nông nghiệp và có những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình tại địa bàn huyện Đức Hoà. Phương pháp phân tích bằng mô hình kinh tế lượng, cụ thể dùng mô hình kinh tế lượng hồi quy tuyến tính để xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp. Kết quả cho thấy các yếu tố có tác động đến thu nhập lao động của hộ dân là: học vấn trung bình của hộ, số người làm việc trong hộ, quy mô hộ gia đình, số năm học nghề của chủ hộ, vay vốn tín dụng, số năm đi học của chủ hộ và tình trạng giao thông.

Tài liệu tham khảo

Đinh Phi Hổ. (2008). Kinh tế học nông nghiệp bền vững, NXB Phương Đông.


Đinh Phi Hổ, Lê Ngọc Uyển và Lê Thị Thanh Tùng. (2006). Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiển, NXB Thống kê.


Epprecht, M., Le, T. , Minot, N. and Tran, A. and. (2006). Đa dạng hóa thu nhập và đói nghèo ở miền núi phía bắc Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực quốc tế.


Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.


Huyện ủy Đức Hòa. (2010). Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa (trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X). Đức Hòa.


Lê Xuân Bá, Nguyễn Mạnh Hải, Trần Toàn Thắng, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Lưu Đức Khải. (2006). Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Hà Nội.


Lê Văn Toàn. (2006). Những yếu tố tác động đến phân tầng mức sống ở Việt Nam. Tạp chí dân số và phát triển.


Phòng Thống kê huyện Đức Hòa (2010), Niên giám thống kê năm 2009.


Tổng cục Thống kê. (2008). Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006, NXB Thống Kê.


Tiếng Anh


Lopez, R.E.(1986). Structural Models of the Farm Household that Allow for Interdependent Utility and Profit Maximization Decision. World Bank Publication, Washington D.C


Micevska M., & Rahut, D. B. (2007). Rural Nonfarm Employment and Incomes in the Eastern Himalayas. Proceedings of the German Development Economics Conference, Gottingen 2007. Gottingen: Research Committee Development Economics.


Reardon, T. (1997). Using Evidence of Household Income Diversification to Inform Study of the Rural Non-Farm Labor Market in Africa’, World Development, 25(5), 735-747.


Singh,I., L.Squire and J.Strauss. (1986). Agricultural Household Models. Extensions Applications, and Policy. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.


Zhang, L.X., S. Rozelle, and J. Huang. (2001). Off-Farm jobs and on-Farm work in periods of boom and bust in rural China, Journal of Comparative Economics.