NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ THU HÚT SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP

Tóm tắt

Bài báo này trình bày những kết quả đã đạt được từ việc ứng dụng phương pháp dạy tích cực trong bài học của lớp kỹ thuật Cơ khí. Phương pháp dạy truyền thống làm cho sinh viên ngày càng trở nên bị động trong lớp. Điều này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất sinh viên cảm thấy buồn ngủ trong suốt bài giảng. Thứ 2 họ khó tập trung để hiểu bài. Cuối cùng là sinh viên thiếu kỹ năng giao tiếp sau tốt nghiệp. Để thu hút sinh viên đến hoạt động trong lớp, nhóm tác giả đề xuất một số kỹ thuật hữu ích như thảo luận nhóm, học bằng cách dạy, cho điểm cộng với sinh viên có bài trình bày tốt trước lớp. Để kiểm tra lại độ tin cậy của kỹ thuật này, tác giả đã thực hiện một khảo sát. Kết quả cho thấy việc thảo luận nhóm và giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên là hai yếu tố quan trọng đến sự quan tâm của sinh viên trong lớp học với sự đồng ý từ khoảng 87,5 phần trăm trong tổng số sinh viên đã được dạy.

Tài liệu tham khảo

[1] Bomia L., Beluzo L., Demeester D., Elander K., Johnson M., Shedon B., "The impact of teaching strategies on intrinsic motivation”, ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, Champaign, IL (1997).
[2] Russell B., Slater G. R. L., “Factors that encourage student engagement: Insight from a case study of ‘first time’ students in a New Zealand University”, Journal of University Teaching & Learning Practice, Vo. 8, Issue 1, Article 7 (2011).
[3] Schuetz P., “A theory-driven model of community college student engagement”, Community College Journal of Research and Practice, 32, 305-324 (2008).
[4] Bempechat J., Shernoff D. J., “Parental Influences on Achievement Motivation and Student Engagement”, Handbook of Research on Student Engagement, 315-342 (2012) Martin S., “An Analysis of Collaborative Models for Learning to Teach Science”, World of Science Education: North America. Sense Publishers (2008).