Giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

1. Andrew Heywood, Key Concepts in Politics , St. Martin’s Press LLC, USA, 2000.
2. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện Đại hội X của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày ngày 18/4/2006.
3. Cao Đức Thái, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phát triển và quyền con người”, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (Truyền thông, lý luận và thực tiễn), do Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
4. David Pitts, “Giáo dục nhân quyền ở những nưóc đa dạng, đang phát triển - Ví dụ minh họa - Nam Phi”, Các vấn đề dân chủ- Giáo dục nhân quyền, Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2002.
5. Department of Foreign Affairs and Trade, Human Rights Manual, Australian Government Publishing Service, Canbera, 1993.
6. Felisa Tibbitts, “Các mô hình giáo dục nhân quyền đang nổi lên”, Các vấn đề dân chủ- Giáo dục nhân quyền, Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2002.
7. Hoàng Văn Hảo, “Phê phán những quan điểm sai trái trên lĩnh vực quyền con người”, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (Truyền thống, lý luận và thực tiễn), do Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
8. Quan Công, “Tính đa dạng về văn hóa và tính phổ biến của quyền con người”, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (Truyền thông, lý luận và thực tiễn), do Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
9. Tông Tiểu Trang, “Pháp quyền và quyền con người trong văn hóa truyền thống Trung Quốc", Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (Truyền thống, lý luận và thực tiễn), do Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
10. Thomas Fleiner, What are Human Rights?, The Federation Press, 1999.
11. United Nations, The Plan of Action for 2005 - 2007 in brief, General Assembly resolution 59/113 B.
12. Vũ Đình Hòe, “Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam: Một mô hình mới - Hiến pháp dân tộc và dân chủ”, Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998
13. Vũ Hùng, “Đặc điểm quyền con người trong xã hội truyền thông Việt Nam”, Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (Truyền thống, lý luận và thực tiễn), do Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
14. Why Human Rights Education?,
[http://wwwl.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-2/whyhre.htm]